!

CBI0536A-922

IBM ThinkPad 560 Series - Bateria para portátil; Rating: 10.8v 3000mAh

CBI0596A-923

IBM ThinkPad 380 Series - Bateria para portátil; Rating: 10.8v 4000mAh

CBI0720A-924

IBM Thinkpad 600 Series - Bateria para portátil; Rating: 10.8v 4000mAh

CBI0721A-925

IBM ThinkPad 770 Series - Bateria para portátil; Rating: 10.8v 6000mAh

CBI0722A-926

IBM ThinkPad 390 Series - Bateria para portátil; Rating: 10.8v 6000mAh

CBI0729A-927

IBM ThinkPad 570 Series - Bateria para portátil; Rating: 10.8v 2800mAh

CBI0730A-928

IBM ThinkPad 240 Series - Bateria para portátil; Rating: 11.1v 3100mAh

CBI0731A-929

IBM Thinkpad i1418-1480 Model 2621-xxx - Bateria para portátil; Rating: 10.8v 5400mAh

CBI0732A-930

IBM Thinkpad A20 Model 2629-xxx - Bateria para portátil; Rating: 10.8v 6600mAh

CBI0732A-931

IBM Thinkpad A20 Modelo 2628 - Bateria para portátil; Rating: 10.8v 6600mAh